Nieuwe uitgaven


Op deze pagina verschijnt met enige regelmaat een overzicht van de voor onze doelgroep relevante nieuwe uitgaven op het gebied van klassieke theologie. De boeken waarvan een recensie beschikbaar is vindt u hier niet.
J.H. Gunning Jr., Verzameld werk, Deel 1 (1856 -1878), € 49,50
Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) behoort tot de invloedrijkste Nederlandse theologen van de negentiende eeuw. Zijn theologische erfgoed is nog steeds relevant voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur en kan ook nu een oriëntatie bieden voor kerk, samenleving en theologie. Het Verzameld Werk bevat een representatieve selectie uit Gunnings oeuvre en geeft een omvattend inzicht in zijn ontwikkeling als theoloog. Deel 1 bevat werken uit de periode 1856-1878, waarin Gunning in discussie gaat met moderne en confessionele tijdgenoten zoals A. Pierson, G. Groen van Prinsterer en A.Serie uitgeverij De Banier

P. Molenaar, Zaligmakende genade, De brief aan Titus, € 13,90
De brief aan Titus behoort tot de zogenaamde pastorale brieven. Paulus geeft hierin aanwijzingen voor een gezond en geordend gemeentelijk leven. Paulus schrijft zijn brief met het oog op Titus’ bediening op het eiland Kreta. Titus is daar van grote betekenis voor de voortgang van Gods Koninkrijk in een vanouds totaal heidense cultuur. Paulus benadrukt dat alleen door Gods genade ons leven echt kan veranderen. ‘Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen …’ Deze woorden vormen het fundament van het geloofsleven zoals Paulus dat Titus voorhoudt. Ds. P. Molenaar is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ds. J Joppe, Zijt daders des Woords, De brief van Jakobus, € 13,90
De apostel Jakobus verbindt in zijn brief het ware geloof aan de levenspraktijk van elke dag. Hij benadrukt dat het geloof zichtbaar moet zijn. De brief van Jakobus houdt ons een spiegel voor. Zijn de kenmerken van het ware geloof door Gods genade in ons leven te vinden? In dit boek wordt de brief van Jakobus op een heldere manier uitgelegd. 

Ds. M van Kooten, Want gij zijt duur gekocht, De eerste brief aan Korinthe, € 13,90
Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel. Het lijkt alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft ... En zo is het ten diepste ook. Paulus spoort de gemeente aan God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente Gods is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus. Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.


9789491583001Johan Schouls, Up to date gereformeerd, € 15,90
God en Zijn Woord veranderen niet. De wereld om ons heen wel. En de reformatorische gemeenschap ook. Reformatorische mensen komen via internet en social media heel direct in aanraking met allerlei opvattingen waarvoor ze vroeger afgeschermd werden.  Hoe moet de reformatorische gemeenschap omgaan met  deze veranderingen? Oude methoden blijken niet meer te werken. De reformatorische zuil wordt van buitenaf aangevallen en van binnenuit uitgehold. Johan Schouls gaat in op de vraag hoe de reformatorische gemeenschap haar belijden en haar kernwaarden kan handhaven in een opengebroken wereld terwijl de zuil afbrokkelt. Hij zoekt een weg in een veranderend landschap waarin we enerzijds niet alles bij het oude kunnen houden en anderzijds niet alles los mogen laten. Johan Schouls (1960) studeerde geschiedenis en theologie. Hij is docent godsdienst en maatschappijleer aan de Pieter Zandt en ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente te Kampen.


9789088970238
B.J. Beitzel, De Grote Bijbelatlas, € 34,95
De verhalen uit de Bijbel zijn niet los te zien van de landen en de omstandigheden waarin ze zich afspeelden. De cultuurhistorische omgeving heeft grote invloed gehad op de bijbelse gebeurtenissen en op de bijbelse boodschap. de grote bijbelatlas biedt een uniek overzicht van deze omstandigheden. De atlas bevat een schat aan kaarten, tekeningen en foto's, met daarbij uitleg over de leefomstandigheden, de politieke ontwikkelingen en de historische gebeurtenissen die mede bepalend waren voor het verloop van de bijbelse geschiedenis. Belangrijke gebeurtenissen als Abrahams reis uit Ur, de uittocht uit Egypte, de verovering van Kanaän, Jezus' reizen en Paulus' zendingsreizen worden op kleurrijke wijze weergegeven en aangevuld met nuttige achtergrondinformatie.
Alexander Comrie, Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof, €24,90
Comrie wilde geen ander fundament leggen dan wat al gelegd was door de profeten en apostelen, namelijk Jezus Christus. 'Hij is het Fundament Dat in Sion is gelegd; en wie op Hem bouwt, zal nooit beschaamd worden. Onze tijd is vruchtbaar voor nieuwe gevoelens en opinies. We waarschuwen u daarvoor en wekken u op om in het geloof te blijven dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, en daarvoor te strijden zonder ooit een jota naar rechts of naar links af te wijken. Want Jezus Christus is heden, gisteren en in der eeuwigheid Dezelfde!'
Dit klassieke werk is hertaald door drs. C. Bregman.


Tim Keller, Het huwelijk, €19,95
Sentimentele verhalen over het huwelijk vind ik vermoeiend om aan te horen.Veel van wat ik hoorde bij bruiloften, in de kerk of op de zondagsschool is net zo oppervlakkig als een wenskaart. Het huwelijk is veel, maar het is allesbehalve zoetelijk. Het huwelijk is groots, maar zwaar. Het is een brandende vreugde en kracht, en toch is het ook bloed, zweet en tranen, vernederende nederlagen en uitputtende overwinningen. Ik ken geen enkel huwelijk ouder dan een paar weken dat kan worden omschreven als een sprookje. Het is daarom niet zo gek, dat Paulus spreekt over een mysterie dat groot is (Ef. 5). Van tijd tot tijd lijkt het huwelijk een onoplosbaar vraagstuk, een doolhof waarin je verdwaald bent. Toch is er geen relatie tussen menselijke wezens die groter of belangrijker is dan het huwelijk. Als de mens in het paradijs zijn vrouw ziet, barst hij uit in een gedicht: Eindelijk, een gelijkaan mij!Afgezien van onze relatie met God is het huwelijk de diepste levensvervulling. En daarom is net als het kennen van God zelf, het leren kennen en liefhebben van je man of vrouw moeilijk en pijnlijk, maar ook de moeite waard en wonderbaarlijk. Tim Keller beschrijft samen met zijn vrouw Kathy in dit nieuwe boek hoe het huwelijk er volgens de Bijbel uit zou moeten zien.


Ds. M. van Kooten, De houten broek, €9,95
De kansel neemt binnen protestantse kerkgebouwen een centrale plaats in. Dáár moet het gebeuren, zeggen predikanten vaak. Maar er gebeurt op de kansel vaak meer dan alleen preken. In dit boekje brengt de schrijver tal van aardige, opvallende en soms ook indrukwekkende gebeurtenissen bijeen.
Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente in Elspeet. Hiervoor diende bij de hervormde gemeenten te Montfoort en Scherpenisse.
Dr. A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus, De theologie van de kerk en van de Heilige Geest, €34,50
De kerk is de plek waar God op aarde is. De gemeenschap van de gelovigen is het lichaam van Christus in Wie we God kennen, en daar woont zijn Geest. Tegen de tendens in de hedendaagse theologie in wordt de goddelijke Geest in dit boek strikt verbonden met de kerk. Daardoor krijgen de klassieke kenmerken van de kerk hun volle gewicht: de kerk is één, heilig, katholiek en apostolisch. Daarvoor behoort zij dan ook te staan en haar samenkomen in de viering moet dat tot uitdrukking brengen. We geloven in de kerk: onze ziel en zaligheid hangt ervan af. In dit perspectief krijgen ook de klassieke instrumenten om de kerk bij het geloof te bewaren weer hun volle gewicht: ambt, bijbel en belijdenis.John Flavel, Een ware heilige, €15,90
Flavel wijst in deze verhandeling op drie aangrijpende zaken. Er zijn mensen die zich totaal niet om de vreze Gods bekommeren, er zijn mensen die zich bedriegen en er zijn kinderen van God die niet leven naar de eis van het Evangelie. Met name de laatste groep mensen wil hij aansporen tot een godzalige wandel.


klassieketheologie.nl 
boekrecensies en boekaankondigingen op het gebied van klassieke theologie