Ramsj

Op deze pagina geven we een selectie van boeken die (tijdelijk) in de ramsj zijn. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt. 


A.H. Veluw, Waar komt het kwaad vandaan? € 9,95 i.p.v. € 29.95 
In Waar komt het kwaad vandaan? neemt Bert van Veluw de lezer mee in een zoektocht naar de oorsprong van het kwaad. Hij verkent allerlei wegen in de doolhof van vragen naar het `waarom`. Zo stelt hij onder andere de zinloosheid van het bestaande kwaad en Gods volmaakte goedheid en almacht aan de orde. Ook gaat hij in op de vraag in hoeverre de mens een vrije wil heeft en in hoeverre hij of zij verantwoordelijk gesteld kan worden voor het `morele kwaad`.  
Het grootse deel van het boek wordt besteed aan de prangende vraag naar het waarom van het zogenaamde `natuurlijke kwaad`: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, ziektes en ongelukken. Van Veluw zet de antwoorden, die in de loop van de tijd zijn gegeven, op een rij en zoekt naar de waarheidsmomenten van elk van hen. Daarbij worden vragen rond schepping en evolutie met betrekking tot dit kwaad uitgebreid voor het voetlicht gebracht. Ten slotte bespreekt hij de leer van de erfzonde, een doctrine die we volgens de schrijver niet kunnen missen, willen we de menselijke situatie en het probleem van het kwaad juist verstaan.


H. Jagersma, I Koningen 2. Verklaring Van De Hebreeuwse Bijbel. Commentaar Voor Bijbelstudie, Onderwijs En Prediking. Uitgeverij Kok. € 12,50 i.p.v. € 36,15.
Dit tweede deel van de commentaar op 1 Koningen verschijnt in de serie 'Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel', onder redactie van Dr. H. Jagersma en Dr. K.A.D. Smelik. Gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal worden vermeden, zodat deze serie behalve voor theologen, ook voor een brede lezerskring toegankelijk is. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. In dit kader worden - indien mogelijk - ook verbanden met onder andere het Nieuwe Testament en de Rabbijnse literatuur zichtbaar.P.C. Beentjes, 2 Kronieken. Verklaring Van De Hebreeuwse Bijbel. Commentaar Voor Bijbelstudie, Onderwijs En Prediking. Uitgeverij Kok. € 15,- i.p.v. € 51,65.
Dit commentaar op 2 Kronieken verschijnt in de serie 'Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel', onder redactie van Dr. H. Jagersma en Dr. K.A.D. Smelik. Gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal worden vermeden, zodat deze serie behalve voor theologen, ook voor een brede lezerskring toegankelijk is. De auteur schenkt veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. Daarnaast komen vragen over de ontstaans- en tekstgeschiedenis aan de orde.


Aurelius Augustinus, Aan Simplicianus. Uitgeverij Clement. € 18,90 i.p.v. € 22,95
In dit werk gaat Augustinus in op enkele vragen van zijn oude vriend en geestelijk leidsman Simplicianus. Onder meer over het door Paulus in diens Romeinenbrief opgeworpen thema van genade en uitverkiezing. Een van de meest prangende vragen daarbij is: hoe valt het te begrijpen, laat staan te rechtvaardigen, dat God reeds tevoren, vooraf aan ieder menselijk doen en laten, de ene mens tot eeuwig heil en de andere tot eeuwig onheil heeft voorbestemd? Is dat niet louter willekeur? De wijze waarop Augustinus deze thematiek belicht en uitwerkt is van een logische scherpte en een theologische draagwijdte welke haar weerga in het tijdvak van de Vroege Kerk niet kent. Vijftien jaar vóór het begin van zijn controverse met Pelagius heeft hij met dit geschrift zijn kerkelijk aanvaarde leer van de genade al in hoofdlijnen geschetst. 

Vertaald door Dr. H.M. Schrama o.s.a. (1944). Schrama doceerde patristiek aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij publiceerde o.a. 'Augustinus. De binnenkant van zijn denken', Meinema, Zoetermeer 1999. Hij en drs. W.Th.G. Sleddens o.s.a. zijn verbonden aan het Augustijns Instituut te Eindhoven.

Marcel Barnard en Gerda van der Haar, De Bijbel cultureel. Uitgeverij Boekencentrum. € 49,90 i.p.v. € 89,90
De Bijbel cultureel biedt een overrompelende dwarsdoorsnede van wat twintigste-eeuwse kunst met de Bijbel doet. Een greep: kapelvensters van Matisse; een katholiek vogelhuisje van Mike Kelley; films van Tarkovski; de film The Kid van Charlie Chaplin; het toneelstuk Wachten op Godot van Samuel Beckett; Stravinsky's Psalmensymfonie; postmoderne muziek van Steve Reich; songs van Bob Dylan, Madonna, Prince; poëzie van T.S. Eliot en de roman Karakter van Bordewijk. 
De twintigste eeuw was een eeuw van secularisatie, maar dat betekent verrassend genoeg niet dat de Bijbel verdween uit de cultuur. In de kunsten is de Bijbel een prominente rol blijven spelen. Voortdurend hebben kunstenaars zich laten inspireren door teksten, passages en verhalen uit de Bijbel, ook en juist als zij zich niet als gelovigen opstelden. De Bijbel cultureel presenteert kunstwerken in alle toonaarden: provocerend, ironisch, kritisch, traditioneel, gelovig, geïnspireerd. De Bijbel cultureel biedt deze kunstwerken aan rond 67 bijbelse trefwoorden en passages, zoals: de schepping, de verloren zoon, de Bergrede en het hemelse Jeruzalem. Op deze manier ontstaat een unieke dieptepeiling van de moderne kunsten in de westerse wereld. 

Marcel Barnard is hoogleraar liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit (Utrecht) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam en betrokken bij de Prof. dr G. van der Leeuw-stichting, ontmoetingscentrum van kerk en kunst.  
Gerda van de Haar werkt freelance als redacteur en is verbonden aan literair tijdschrift Liter. 

Alistar McGrath, Handboek apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof. Uitgeverij Boekencentrum. € 15,- i.p.v. € 21,50
Dit beknopte handboek apologetiek leert niet alleen het geloof te communiceren, maar helpt ook te zoeken naar de apologetische houding die het beste bij de lezer past. Grote, welsprekende verdedigers van het geloof zijn van alle tijden, maar het wetenschappelijk atheïsme van deze tijd daagt ons uit tot een nieuwe benadering van apologetiek. Dit handboek zet een methode uiteen die niet alleen het verstand, maar ook het hart en de verbeelding aanspreekt. McGrath bespreekt eerst de bijbelse basis voor apologetiek en de historische vormen ervan. Hij laat zien dat er verschillende goede manieren zijn om het geloof te delen - met behulp van toelichting, argumenten, verhalen en beelden - en noemt diverse richtingwijzers naar het geloof, zoals ons aangeboren verlangen naar rechtvaardigheid, onze schoonheidservaring en de orde die we in de natuurlijke wereld zien. Ook helpt hij de lezer te ontdekken wat het beste werkt bij hemzelf en zijn gesprekspartner. `Apologetiek moeten we niet als een defensieve en vijandige reactie tegen de wereld zien,' zegt McGrath, `maar als een goede gelegenheid om de schatten van het christelijk geloof te etaleren, op te poetsen en aan te prijzen. Dit boek laat zien dat het mogelijk is op een wellevende en doeltreffende wijze het geloof aan te bevelen aan mensen buiten de kerk.

Dr. Jan Hoek, Garantie voor de toekomst. Gespreksboek over hoop. Uitgeverij Boekencentum. € 14,50 i.p.v. € 17,50.
Er bestaan allerlei ideeën over de toekomst. Optimistische en pessimistische beschouwingen. Maar wie kan er nu echt in de toekomst kijken? Hoewel ook christenen niet in de toekomst kunnen kijken, mogen ze hoopvol naar die toekomst toeleven. Dit boek beschrijft wat de christelijke hoop inhoudt en waarop ze gebaseerd is. De grondgedachte is dat resultaten uit het verleden wel degelijk garantie geven voor de toekomst. Wie de levende God heeft leren kennen door het geloof mag de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien. In acht hoofdstukken gaat de auteur in op verschillende kanten van de christelijke hoop. Daarbij komen allerlei thema's aan de orde die te maken hebben met de toekomst, zoals de dood, hemel en hel, de eindtijd en de wederkomst. Dit boek biedt een handreiking om met elkaar in gesprek te gaan over wat ons wacht en wat we als christenen mogen hopen. Zo worden we toegerust om in contact met andersdenkenden rekenschap te geven van de hoop die in ons is. Aan het slot van elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen.

Paul van Geest, Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus. Uitgeverij Boekencentrum. € 13,50 i.p.v. € 18,50
Als we iets uit de huidige kredietcrisis hebben geleerd, is het wel dat het streven naar integriteit van groot belang is in het publieke domein. In dit boek diept Paul van Geest het begrip 'integriteit' uit aan de hand van een van de grootste denkers uit de geschiedenis van de Westerse christenheid, Augustinus van Hippo (354-430). Wat betekenen Augustinus' inzichten over integriteit voor managers van de 21e eeuw? Hoort integriteit voor Augustinus thuis in het publieke domein of is het een deugd die vooral de privésfeer moet kenmerken? Hoe open en oprecht kan en mag iemand zijn in de rol die hij als leidinggevende in het openbaar speelt? 


Dr. P.J.J. van Geest is hoogleraar Augustijnse Studies aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij treedt in de media veelvuldig op als commentator in actuele katholieke kwesties.Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie. Uitgeverij Kok. € 25,-
Over de reformatie in de Noordelijke Nederlanden bestaat een woud aan boeken en deelstudies. Maar niet eerder verscheen een handboek waarin dit keerpunt in de geschiedenis van ons land en zijn kerken overzichtelijk wordt gepresenteerd; het Handboek van de Reformatie is daarom een unieke uitgave. Het handboek beschrijft zorgvuldig allerlei aspecten van de reformatie in ons land. Het bestaat uit drie delen: Het eerste deel geeft een chronologisch overzicht van het verloop van de Reformatie in Nederland. Het tweede deel behandelt thematische onderwerpen die alles te maken hebben met het kerkelijk leven. Het derde deel gaat over christelijke godsdienstige richtingen die werden gedoogd. Van veel kerkelijke gebruiken en gewoonten in onze tijd wordt het ontstaan in dit boek uitgelegd. Tevens bevat dit boek veel verhalen over personen die bij de Reformatie in ons land een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Sam Janse, Apocriefen. Uitgeverij Boekencentrum.  € 9,95

De apocriefe of deuterocanonieke boeken zijn langzamerhand verdwenen uit de protestantse bijbels. Toch zijn boeken als Tobit en Judit pareltjes van vertelkunst. Daarbij zijn de deuterocanonieke boeken onmisbaar voor het juist verstaan van het Nieuwe Testament. Met dit boek geeft de auteur een gedegen inleiding op de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament. Per apocrief beschrijft hij de inhoud en de boodschap en belicht hij heel toegankelijk de achtergronden. Daarnaast presenteert hij deze boeken als schakels tussen Oude en Nieuwe Testament en legt hij uit waarom deze boeken de canon niet gehaald hebben. Volgens de auteur verdienen de apocriefen een plek binnen de kerk.   De apocriefen is een zeer toegankelijk handboek over een belangrijk genre in de bijbelliteratuur. Dr. S. Janse (1949) studeerde theologie aan de universiteiten van Utrecht en Göttingen en promoveerde op een nieuwtestamentisch onderwerp. Hij is parttime predikant van de protestantse gemeente Driebergen-Rijsenburg en docent Nieuwe Testament aan het Baptisten-seminarium te Barneveld. Eerder publiceerde hij De tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament. Ook werkte hij mee aan het Woordenboek voor bijbellezers.

Dr. M. te Velde e.a, Confessies, Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa. Uitgeverij Groen. € 11,95
Van de belijdenisgeschriften uit de Reformatietijd zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) en de Heidelbergse Catechismus overbekend geworden. Daarentegen bestaat er onder protestants-gereformeerde Nederlanders nauwelijks kennis van andere Europese belijdenisgeschriften uit die eeuw. Dit boek wil de rijke confessionele erfenis uit de gereformeerde traditie ontsluiten voor een breed publiek. Het biedt naast de bekende tekst van de NGB vier andere belangrijke confessies uit de jaren rond 1560: (1)  De geloofsbelijdenis van Theodorus Beza, medewerker en opvolger van Calvijn. Hij schreef die in Lausanne in 1556-1557 als verantwoording van zijn geloof voor zijn oude vader die rooms-katholiek was gebleven. (2) De geloofsbelijdenis van de Franse Hugenotenkerken, opgesteld door hun eerste (geheime) synode in Parijs in 1559. (3)  De geloofsbelijdenis van de Schotse kerken, in opdracht van het Schotse parlement in 1560 geschreven door John Knox en vijf andere theologen om te dienen als basis voor het doorvoeren van de Reformatie in Schotland. (4) Na de vierde confessie, de NGB van Guido de Brès uit 1561, volgt dan als vijfde geschrift de Tweede Helvetische confessie. Die werd in 1561 opgesteld als geestelijk testament door Heinrich Bullinger, de opvolger van Zwingli in Zürich, en in 1566 gepubliceerd. Het boek opent met een algemene verantwoording en een brede kerkhistorische inleiding. Elke belijdenis wordt voorafgegaan door een historische introductie en is voorzien van aantekeningen over personen en begrippen die minder bekend zijn. Via een register kan men voor eigen studie vergelijken wat de diverse belijdenissen zeggen over elk belangrijk leerstuk.


L. Bayly, De praktijk der Godzaligheid. Uitgeverij de Groot. € 17,50
De Puriteinen en Nadere Reformatoren drongen erop aan dat de godzaligheid beoefend moest worden. Zij moest het hart raken en het leven doortrekken. Het werk van de puritein Bayly werd door nadere reformator Voetius daarom van harte aanbevolen. Bayly schrijft over het kennen en dienen van God. Daarbij gaat hij in op concrete zaken uit het dagelijks leven, zoals bidden, het lezen van de Bijbel etc. Bayly’s werk kende meer dan 200 drukken. Na Bunyans The Pilgrim’s Progress was het het meest verbreide en meest uitgegeven Engelse piëtistische geschrift. Prof. Op ’t Hof voorzag deze uitgave van een inleiding waarin wordt ingegaan op de grote invloed van dit geschrift.

P. Scheurlen, Luther onze huisvriend. Uitgeverij de Banier. € 6,95
Wie was Luther? Die vraag probeert Paul Scheurlen in deze biografie te beantwoorden. Hij schrijft niet over Luther als hervormer, geleerde en vertaler, maar gaat in gesprek met Luther als huisvriend. In deze biografie, die in 1923 voor het eerst verscheen, laat Scheurlen zien welke rol Luther speelde in zijn eigen gezin, maar ook welke betekenis hij voor anderen had. Hij laat Luther zelf aan het woord door te citeren uit brieven, geschriften en preken.

W.J. op 't Hof, Willem Teelinck, Leven, geschriften en invloed. Uitgeverij de Groot. € 25,00
Willem Teellinck was de ‘vader’ van de Nadere Reformatie. Deze beweging werd 400 jaar geleden in gang gezet door toedoen van Teellinck. Ter gelegenheid daarvan verschijnt deze uitgebreide biografie waarin voor het eerst ook Teellincks theologie beschreven is. In dit boek zijn de nieuwste gegevens over zijn leven verwerkt. Dit boek biedt inzicht in het leven en de opvattingen van een prediker die na 400 jaar mensen die stichtelijke lectuur zoeken weet te boeien, maar ook de interesse heeft van vele wetenschappelijke onderzoekers.

Dr. J. van Sliedregt, Uw enige troost. Uitgeverij den Hertog. € 49,50
Ds. J. van Sliedregt (1914-1973) was Hervormd predikant en heeft in woord en geschrift aan velen leiding gegeven. Zijn catechismusverklaring is na zijn overlijden verschenen; het is een kostbare nalatenschap. Ds. Van Sliedregt heeft de 52 Zondagen in 186 preken verklaard. De verklaring is eerder in zes delen verschenen, maar was al lange tijd uitverkocht. Naar een herdruk werd door velen uitgezien. Deze verschijnt nu in twee delen. De tekst werd opnieuw gezet.

Dietrich Bonhoeffer, Bruidsbrieven uit de cel. Uitgeverij Ten Have. € 6,90
De brieven die verloofden, Maria en Dietrich, aan elkaar schrijven, brengen de lezer waar deze eigenlijk niet hoort te wezen, namelijk daar waar twee harten helemaal voor elkaar opengaan. Maria en Dietrich schrijven over muziek, delen met elkaar de gevoelens die ze hebben bij de gedichten die ze gescheiden en toch samen lezen en spreken elkaar ontroerende liefdesverklaringen toe.

J.R. Beeke, Calvinisme. Uitgeverij de Groot. € 15,00
Het theologisch geheel dat de naam ‘calvinisme’ gekregen heeft, wordt vaak gekarikaturiseerd of weggezet als iets uit een duister verleden. Joel Beeke laat zien dat calvinisme of gereformeerde theologie bijbels, op God gericht, hartelijk en praktisch is. Het calvinisme raakt de gehele mens: zijn hoofd, zijn hart en zijn handen. Het heeft intellectuele, geestelijke en praktische dimensies. Samen met enkele co-auteurs gaat Beeke de wortels van het calvinisme na, het leerstellig karakter, de doorwerking ervan in het hart, de kerk, de ethiek en heel het leven. Zo is dit werk niet alleen theoretisch, maar zet het ook aan tot een praktisch en doorleefd calvinisme. 


klassieketheologie.nl 
boekrecensies en boekaankondigingen op het gebied van klassieke theologie