maandag 1 juli 2013

R. van Kooten, Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt

Op 26 juni 2013 verdedigde dr. Van Kooten in de aula van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn proefschrift over de kerkorde van 1951. De promotor was prof. dr. A van de Beek, de copromotor prof. dr. W. Janse. Het proefschrift van dr. Van Kooten is, samen met dat van dr. M. Klaassen, de eerste uitgave van het nieuwe label van uitgeverij De Banier onder de naam Labarum Academic. Labarum is Latijn voor 'banier.' Onder dit label wil de Banier de komende tijd verschillende proefschriften, mono-grafieën en congresbundels uitgeven op het gebied van theologie, geschiedenis en maatschappijwetenschappen. Een initiatief dat te waarderen is, maar dat, wat betreft vormgeving, nog wel flink wat verbetering kan gebruiken. Jammer dat men hier niet meer aandacht aan heeft besteed.

Bronnenonderzoek
Voor mij ligt een lijvig proefschrift van bijna zevenhonderd pagina's. De inhoudsopgave alleen al telt dertien bladzijden. Het proefschrift is getiteld 'Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt.' Met als ondertitel 'Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951.' Het geheel verraadt een jarenlange studie en nodigt niet direct uit tot lezen. De studie is met name een gedetailleerd bronnenonderzoek naar het ontwerp en de oorsprong van de Kerkorde van 1951. Van Kooten put hierbij uitsluitend uit de notulen en verslagen van de Generale Synode en de verschillende commissies rondom de kerkorde, uit de periode 1940-1951. Alle uitingen op privétitel die door de hoofdrolspelers uit die tijd gedaan zijn, worden niet meegenomen. Deze keuze is begrijpelijk, maar de verantwoording overtuigt niet direct. Hoewel het bronnenonderzoek erg gedetailleerd is, weet Van Kooten het geheel wel leesbaar te houden. Ondanks dat, is het meest interessante deel toch wel het vierde deel. In honderd pagina's vindt hier de evaluatie plaats. Van een aantal van de Romeinse artikelen wordt vanuit het perspectief van het apostolaat de ontwikkeling geëvalueerd. Telkens blijkt het apostolaat van beslissend belang te zijn.

Kerk in beweging?
Duidelijk wordt uit het proefschrift dat de apostolaatgedachte leidend is geweest bij het ontwerp van de nieuwe kerkorde. De situatie van de Tweede Wereldoorlog leidde ertoe dat de kerk belijdend ging spreken.  Er kwam beweging in een kerk die meer dan honderd jaar gevangen zat in de Babylonische gevangenschap van het algemeen reglement van 1816. Tegelijk laat Van Kooten zien dat veel begrippen nooit goed gedefinieerd zijn. Daarnaast ontbrak het aan de bezinning op prealabele vragen. Het begrip apostolaat zelf is nooit helder ingevuld en haar betekenis verschoof. Van de uitleg van Kraemer, apostolaat als het uitreiken naar het verlorene, tot de interpretatie van Van Ruler, apostolaat als instrument voor maatschappijkritiek. De realiteit was, dat wanneer men het eerst eens had moeten worden over de beginselen, men het nooit eens was geworden. 'Het heeft geleid tot een kerkorde en zo tot een kerkelijk leven zonder vaste koers. In feite wordt zo de toestand van het reglement bestendigd' (579). De beweging die ingezet was werd richtingloos, de trein nam een verkeerde wissel en raakte uitgerangeerd. Dit laatste is de toch wel teleurstellende conclusie van het proefschrift. Het roept de vraag op die de promotor in de laudatio stelde: 'Is de kerkorde de projectbeschrijving van het werk dat gedaan moet worden, of is het de tafelschikking van het feest na gedane arbeid?'

Gewicht
De vraag die blijft hangen is of dit proefschrift niet te laat is gekomen? Het is een uitgebreide en gedetailleerde studie, waarvan het de vraag is in hoeverre het nog relevant is. De PKN heeft reeds in 2004 afscheid genomen van de Kerkorde van 1951 en haar nieuwe kerkorde is al lang en breed voltooid en ingevoerd. Wat dat betreft is het proefschrift te laat. De HHK heeft de kerkorde van 1951 in 2004 overgenomen en is op dit moment bezig haar te herzien. Het lijkt alsof de relevantie met name daar gezocht moet worden. Met de woorden van dr. Van Kooten: 'Het laat zien hoe belangrijk, diep ingrijpend en geestelijk de zaken rond de kerkorde zijn. Synodeleden moeten de envelop daarom niet ongeopend laten. Bezig zijn met de kerkorde is belangrijk werk.' Het zou zomaar kunnen dat tweeënzestig jaar later iemand er bijna zevenhonderd pagina's over vol schrijft.


R. van Kooten, Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt, onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951, Labarum Academic, Apeldoorn, 685 blz., € 39,95.