maandag 5 augustus 2013

R. van Kooten, Ruth de Moabitische

Het Bijbelboek Ruth is een klein boekje. Na de grote verhalen van Jozua en Richteren komen we hier een heel persoonlijke geschiedenis tegen. De geschiedenis van een familie uit de tijd van de Richteren. Toch is het meer dan slechts een persoonlijk verhaal. In deze kleine geschiedenis van één familie komt iets openbaar van de grote geschiedenis van de doorgaande trouw van God. Zijn trouw aan het verbond en Zijn trouw aan het volk van het verbond. In het boek Ruth, de Moabitische, neemt drs. R. van Kooten de lezers mee naar deze geschiedenis. Op toegankelijke wijze en in een goed leesbare stijl leidt de auteur ons door het boek Ruth heen. De auteur gaat hierbij uit van de tekst zoals die vandaag de dag voor ons ligt. Hij dateert het boek in de tijd van David en gaat uit van de historiciteit van het Bijbelboek.

Praktijk gericht
De eerste doelgroep zijn de jongeren, zo geeft de auteur in het woord vooraf aan. 'Als het voor hen helder is, dan is het dat ook voor ouderen' (9). Het is dus geen boek van wetenschappelijk niveau, maar het wil de breedte van de gemeente aanspreken. Diverse discussies rondom het boek Ruth worden hooguit zijdelings genoemd. Om het boek geschikt te maken voor gesprekskringen zijn er eveneens na elk hoofdstuk vragen toegevoegd. In de tweede instantie is het boek, aldus de auteur, eveneens bedoeld voor de studenten theologie. Als docent homiletiek wil hij in dit boek een 'vingeroefening' geven, door 'als het ware voor te doen' (10), hoe de lijnen vanuit het Oude Testament doorgetrokken kunnen worden naar Christus. Het boek bestaat uit zestig korte hoofdstukken die samen de gehele tekst van commentaar voorzien. Telkens is het betreffende tekstgedeelte in zowel de Statenvertaling als in de Herziene Statenvertaling in zijn geheel opgenomen. In de tekst worden beide vertaling afwisselend geciteerd. Het is geen commentaar, in die zin dat gemaakte keuzes uitgebreid worden verantwoord en bediscussieerd. De hoofdstukken bestaan vooral uit praktische lessen en toepassingen voor het dagelijks leven. De auteur keert zich in het boek expliciet tegen het, wat hij noemt, 'vergeestelijken' van het boek Ruth. 'Sinds de afscheiding is er een stroming ontstaan in de uitleg van het boek Ruth die het ging zien en bepreken als model voor een bekeringsgeschiedenis' (10). Hij keert zich hier tegen en noemt dit 'geestelijk fantaseren.' In plaats daarvan wil hij op zoek naar de oorspronkelijke betekenis van de tekst, in zijn originele context en van daaruit de lijnen doortrekken naar de praktijk van vandaag.

De lijn naar Christus
Een van de bedoelingen van het boek is om de theologiestudent te laten zien hoe de lijnen vanuit het Oude Testament doorgetrokken kunnen worden naar Christus. Dit is een belangrijke vraag, daarom zoomen we hier nader op in. Het eerste wat we zien is dat Van Kooten, zoals hierboven opgemerkt, zich keert tegen het vergeestelijken. Op deze wijze de lijnen doortrekken doet volgens hem geen recht aan de bedoeling van het boek. Het tweede wat we opmerken is dat in veel hoofdstukken de lijn naar Christus helemaal niet getrokken wordt. Het zijn praktische lessen, zonder dat daarmee expliciet de lijn naar Christus getrokken wordt. De verbinding wel gelegd via de exemplarische lijn van onder andere het losserschap van Boaz. 'In het losserschap in Israël heeft de HEERE al het geheim willen uittekenen van Jezus Christus als de grote Go'el' (212). Ook wordt de lijn getrokken via de schakel van Gods blijvende trouw. Zoals de Heere toen in die geschiedenis zijn liefde toont, zo doet Hij dat ook nu in Christus. De geschiedenis van Gods handelen met Ruth laat iets zien van Gods handelen met ons door en in Christus. Ook zien we dat de auteur op bepaalde momenten parallellen trekt om zo bij Christus uit te komen. Zo wordt vanuit Ruth 3: 4-5 de lijn als volgt getrokken: zoals Ruth naar Boaz ging om daar opnieuw te trouwen en rust te vinden, zo moeten wij naar Christus om daar rust te vinden. Deze laatste lijn overtuigt minder dan de eerdere.

Dagboek
Met zestig korte hoofdstukken heeft het boek meer het karakter van een dagboek dan van een commentaar. Wie een kritisch commentaar zoekt, is hier aan het verkeerde adres. De homiletische lijnen naar Christus zijn leerzaam, maar  niet verrassend. We kunnen de conclusie trekken dat het vooral bedoeld is voor het 'gewone' gemeentelid. Voor deze doelgroep is het boek zeer aan te raden. De hele tekst van Bijbelboek Ruth wordt besproken. Vele praktische zaken komen aan de orde. Van Kooten weet lastige exegetische kwesties helder uiteen te zetten. De uitleg is hierbij vaak verrassend en veelal overtuigend. Voor de auteur is er geen twijfel mogelijk: de God van Ruth leeft ook vandaag. De geschiedenis van Ruth blijkt verrassend actueel.

 drs. R. van Kooten, Ruth de Moabitische, Uigeverij Groen: Heerenveen 2013. 451 blz., € 19,95